İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (R.A)'in Hayatı

Eserleri

Dünyanın değişik kütüphanelerinde İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’den rivâyet edilen on beş müsned bulunmaktadır. Tamamına ulaşmak imkanı olmamakla birlikte bunları Ebu’l-Müeyyed Muhammed b. Mahmud el-Harizmî’nin (ö. 665/1267) Câmiu’l-Mesânidi Ebî Hanîfe isimli eserinde görmek mümkündür. Harizmî bu eserinde Ebû Hanîfe (r.a.)’in müsnedlerini, tekrarlarını hazfederek, bir araya getirmiştir. Eserde, hadîsi zikrettikten sonra, müsnedlerde bulunan isnadını da vermiştir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’ın hadîslerini müsned şeklinde derleyen âlimler şunlardır:

1.   Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed  b. Ya’kûb b. Haris el-Harisî el-Buhârî

2.   en-Neffâr diye tanınan Ebü’l-Kasım Talha b. Muhammed b. Ca‘fer

3.   Ebu’l-Hasen Muhammed b. Muhammed b. Muzaffer b. Musa b. İsâ b. Muhammed

4.   Ebû Nuaym Ahmed b. Abdullah b. Ahmed el-İsfehânî

5.   Bimaristan kadısı olarak tanınan Ebû Bekr Muhammed b. Abdülbâkî b. Muhammed b. Abdullah el-Ensârî

6.   Ebû Ahmed Abdullah b. Adiy el-Cürcânî

7.   İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’in talebesi İmâm Hasan b. Ziyad el-Lü’lüî

8.   Ebu’l-Hasan Ömer b. Hasan el-Eşnânî

9.   Ebû Bekr Ahmed b. Muhammed b. Halid b. Hıllî el-Kilâî

10. Ebû Abdullah Hüseyin b. Muhammed b. Hüsrev el-Belhî

11. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’in talebesi kâdı’l-kudât İmâm Ebû Yusuf Ya‘kub b. İbrahim

12. İmâm Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî

13. Hammad b. Ebû Hanîfe

14. İmâm Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî (ikinci rivâyeti)

15. Ebü’l-Kasım Abdullah  b. Muhammed b. Ebü’l-Avvâm es-Sa‘dî

Bunlar, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’den nakledilen ancak derleyen râvilerinin isimleriyle tanınan müsnedlerdir. Bu sebeple yukarıda müsnedleri derleyenlerin isimlerini vermiş bulunuyoruz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu