Hanefi Mezhebi
  Ekim 15, 2022

  Hanefi Mezhebinin Özellikleri

  Hanefi mezhebinin özelliklerine gelince bizzak Ebû Hanife ictihad ederken takip ettiği usûlü şu şekilde açıklamıştır:…
  İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (R.A)'in Hayatı
  Ekim 14, 2022

  Zühd ve Takvâları

  İbnü’l-Mübârek (rh.a.) şöyle anlatır: “Kûfe’ye ilk gelişimde, “Burada zühd ve takvâ yönüyle herkesten üstün bir…
  İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (R.A)'in Hayatı
  Ekim 14, 2022

  İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’nin Hadis İlminde Otorite Oluşu

  Gerek önceki ve gerek sonraki otorite âlimler, İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a.)’nin hadîs ilminde önde gelen bir âlim olduğuna şâhitlik etmektedirler. Muhaddis İmâm ve…
  Ehl-i Sünnet İnancı ve İmam-ı Âzam
  Ekim 14, 2022

  İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe (r.a)’ın Akaid İle İlgili Vasiyeti

  Arkadaşlarım, kardeşlerim iyi biliniz ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebi 12 hususiyet üzerine kurulmuştur. Kim…
  Kategorisiz
  Ekim 12, 2022

  İmamı Azam (r.a) Menkîbeleri

  (245) İmâm-ı Merğinânî, Humeyrî’den; Humeyrî, babasından şöyle rivâyet eder: Mansûr, Hazreti İmâm-ı A‘zam’ı Bağdâd’a götürdüğünde…
  Hanefi Mezhebi
  Ekim 9, 2022

  Kıyas ve İstihsân

  Ebû Hanife ictihadlarında kıyas ve istihsana çok yer vermiştir. Kıyas; hakkında Kur’ân ve sünnette hüküm…
  Hanefi Mezhebi
  Ekim 9, 2022

  Hanefi Mezhebinin Yayıldığı Yerler

  Hanefî mezhebi Irak’ta doğmuş ve Abbâsîler devrinde ülkenin başlıca fıkıh mezhebi olmuştur. Mezhep özellikle doğuya…
  Hanefi Mezhebi
  Ekim 9, 2022

  İmam-ı Âzam (r.a.)’in Hadislere Bakışı

  Ebû Hanife’nın az hadis bildiğini, hadise gereken önemi vermediğini veya hadislere muhâlefet ettiğini, ya da…
  Hanefi Mezhebi
  Ekim 9, 2022

  Mezhebin Önde Gelen Kitapları

  HANEFİ MEZHEBİ LİTERATÜRÜ A) Zahiru’r-Rivaye: İmamı Azam(150) ve talebeleri İmam Muhammed(189) ve İmam Ebu Yusuf’un(183)…
  Hanefi Mezhebi
  Ekim 9, 2022

  Hanefi Mezhebinin Ortaya Çıkışı

  Hanefi mezhebi istişâre esasına dayandırılmıştır. Ebû Hanife meseleleri tek tek ortaya atar, öğrencilerini dinler, kendi…
   9. ASIR ÂLİMLERİ
   Eylül 28, 2022

   Hafs Bin Gıyâs

   Hanefî mezhebi imamlarından. Son derece cömert ve dînine bağlı bir zât olup, hadîs âlimidir. İsmi, Hafs bin Gıyâs bin Talk…
   9. ASIR ÂLİMLERİ
   Eylül 28, 2022

   Vekî’ Bin Cerrâh

   Yüksek din ilimlerinde yetişip, ilme büyük hizmetleri olan İslâm âlimlerinden. İsmi Vekî’, künyesi Ebû Süfyân’dır. Babası Kûfe Beyt-ül-mal nâzırı el-Cerrâh…
   9. ASIR ÂLİMLERİ
   Eylül 28, 2022

   Hasen Bin Ziyâd

   Hanefî fıkh âlimlerinden. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe’nin yetiştirdiği müctehidlerden. İsmi Hasen bin Ziyâd, künyesi Ebû Âli, lakabı ise, el-Lü’lüî’dir. Bu…
   9. ASIR ÂLİMLERİ
   Eylül 28, 2022

   Esed Bin Amr (Kâdı Beclî Kufî)

   Hanefî mezhebinde meşhûr fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebü’l-Müznir’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 188 veya 189 (m. 804) senesinde vefât etmiştir. İlmi İmâm-ı…
   9. ASIR ÂLİMLERİ
   Eylül 28, 2022

   İsmâil Bin Hammâd Bin Ebû Hanîfe

   Fıkıh âlimi. Hanefî mezhebinin büyük âlimlerindendir. İmâm-ı a’zamın ( radıyallahü anh ) torunudur. Künyesi, Ebû Hayyân veya Ebû Abdullah’tır. Basra,…
   9. ASIR ÂLİMLERİ
   Eylül 28, 2022

   Abdülhamîd Bin Abdülazîz

   Büyük Hanefî kadılarından (hâkimlerinden). Künyesi Ebû Hâzım’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 292 (m. 905) târihinde vefât etti. Aslen Basralı olup, Bağdât’da…

   Video

   Başa dön tuşu